حذف همه

قیمت باکس میوه

اسلایس طالبی
اسلایس طالبی
35,000تومان
اسلایس هندوانه
اسلایس هندوانه
27,000تومان
اسلایس هندوانه و طالبی
اسلایس هندوانه و طالبی
31,000تومان
اسلایس پرتقال و طالبی
اسلایس پرتقال و طالبی
29,000تومان
اسلایس پرتقال و هندوانه
اسلایس پرتقال و هندوانه
25,000تومان
اسلایس پرتقال
اسلایس پرتقال
28,000تومان